Archív zmlúv

nový článok

  Dodatok ku kúpnej zmluve-Mária Györgyová
  Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby MK
  Zmluva o aktualizácii programov
  Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
  Zmluva o poskytovaní služieb - Support and Consulting, Trenčín
  Dohoda o cene - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2018
  Zmluva o dielo-PORAGRO, s. r. o., Bratislava
  Zmluva o poskytnutí služieb-TOMO Consult, s. r. o. Lučenec
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Agrodružstvo Príbelce
  Mandátna zmluva
  Zmluva o grantovom účte Prima Banka
  Dodatok č. 3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a TI
  Zmluva o dodávke vody z VO č. 517011007
  Zmluva č. 99/POD-52/17
  Zmluva DOXX
  Kúpna zmluva o predaji dreva na pni
  Zmluva o poskytnutí peňažného daru - Nadácia Slovenskej sporiteľne
  Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
  Nájomná zmluva Zdenka Nosáľová
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
  Zmluva o dielo č. 7/5/2017
  Zmluva o poskytovaní služieb - REMEK
  Zmluva o grantovom účte
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - TJD Príbelce
  Kúpna zmluva - ŠSK Príbelce
  Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a TI
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZO Príbelce
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ECAV Príbelce
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ŠSK Príbelce
  Kúpna zmluva Šimonova
  Kúpna zmluva Gyorgyová
  Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií pneumotryskovou metódou - Príbelce
  Mandátna zmluva-stavebný dozor
  Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
  Zmluva o dielo - Oplotenie Materskej školy Príbelce
  Zmluva o dielo - Oplotenie Materskej školy Príbelce - príloha
  Dohoda o cene-StVPS
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Dohoda o odohraní divadelného predstavenia - Divadlo Štefana Kvietika
  Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
  Zmluva o Municipálnom úvere-eurofondy-VZ
  Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby MK
  Grafická príloha Horné Príbelce
  Grafická príloha Dolné Príbelce
  Grafická príloha Škriavnik
  Zmluva-SLOVGRAM
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
  Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a TI
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
  Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu v obci Čebovce
  Zmluva o dielo - Modernizácia a oprava KD a OcÚ v obci Príbelce
  Krycí list rozpočtu k Zmluve o dielo
  Zmluva na prevod nehnuteľností
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
  Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
  Zmluva č. SZH12022015020
  Dodatok ku kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  Záväzný úverový prísľub č. 25/004/16/up
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v r. 2016 - ECAV
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v r. 2016 - TJD
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v r. 2016 - DHZO
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v r. 2016 - ŠSK I.
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v r. 2016 - ŠSK II.
  Dohoda č. 51/2016/GR o oprave verejného vodovodu a následnej činnosti pri úprave živičného povrchu
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti
  Zmluva o predaji nehnuteľnosti - Ľ. a G. Michelovci
  Zmluva o nájme nehnuteľností
  Dohoda o cene č. 2016/6000168
  Zmluva o dielo - Vyhotovanie ŽoNFP
  Zmluva o dielo - SLOVLIGHT
  Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky - G. Chuťková
  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
  Zmluva o Municipálnom úvere-eurofondy
  Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby MK
  Príloha č. 1 - Dolné Príbelce
  Príloha č. 2 - Horné Príbelce
  Príloha č. 3 - Škriavnik
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Zmluva o dielo - ELVO
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
  Kúpna zmluva o predaji nehntelnosti - E. Mihálkinová
  Príkazná zmluva-Mgr. Zuzana Balážová
  Príkazná zmluva-Mgr. Monika Zapletalová
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
  Zmluva o verejnom obstarávaní - Grantprojekt, Nové Zámky
  Zmluva o dielo - Modernizácia budovy Obecného úradu v Príbelciach
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
  Zmluva o spolupráci
  Zmluva o poskytovaní služieb-vypracovanie projektovej dokumentácie
  Príkazná zmluva-Jozef Oláh
  Príkazná zmluva-Dezider Oláh
  Príkazná zmluva-Vojtech Kováč
  Zmluva o dielo - virtuálna prehliadka obce
  Nájomná zmluva - Ján Križan
  Nájomná zmluva - ŠSK Príbelce
  Nájomná zmluva - PZ Podskala Príbelce
  Darovacia zmluva
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - Letokruhy Príbelce
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - ECAV Príbelce
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - TJD Príbelce
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - DHZO Príbelce
  Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - ŠSK Príbelce
  Zmluva o pripojení
  Zmluva o poskytovaní právnych služieb
  Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky č. 2/2014 - P. Ďurčov
  Dohoda o cene - StVPS r. 2015
  Zmluva o vytvorení a použití diela
  Zmluva o nájme pozemku - Oláhovci
  Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
  Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - Mária Puškárová
  Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestneho rozhlasu
  Zmluva o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu č. 2/2014
  Zmluva o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu č. 1/2014
  Nájomná zmluva č. NZP - 632 - Agrodružstvo Príbelce
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  Zmluva o zabezpečovaní služieb v odpadovom hospodárstve
  Kúpna zmluva - vodný vysávač do MŠ a ZŠ
  Nájomná zmluva - PZ Podskala Príbelce
  Nájomná zmluva - ŠSK Príbelce
  Nájomná zmluva - Bistro Maja, Mária Kollárová
  Nájomná zmluva - TJD Príbelce
  Zmluva - výkon funkcie odborného lesného hospodára
  Zmluva č. 2/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - FSk Bažalička Príbelce-Plachtince
  Zmluva č. 6/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - LETOKRUHY Príbelce o. z.
  Zmluva č. 3/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - ECAV Príbelce
  Zmluva č. 4/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - ŠSK Príbelce
  Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - DHZ Príbelce
  Zmluva č. 1/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2014 - TJD Príbelce
  Dohoda o odovzdaní lesných pozemkov
  Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
  Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky - P. Ďurčov
  Dohoda o vykonaní prác - zimná údržba miestnych komunikácií
  Dohoda o cene č. 2014/4000400 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
  Dohoda o odohraní divadelného predstavenia-DIVADLO BEZ GROŠA
  Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdeno Rajduga
  Dodatok ku kúpnej zmluve - Miroslav Mäsiar
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Kúpna zmluva - Miroslav Mäsiar
  Zmluva o dielo č. 07/2013 - "Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Príbelce"
  Zmluva č. 1/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce - TJD Príbelce
  Zmluva č. 2/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Príbelce - Bažalička
  Zmluva č. 3/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Príbelce - CZ ECAV Príbelce
  Zmluva č.4/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Príbelce - ŠSK Príbelce
  Zmluva č. 5/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Príbelce - Letokruhy
  Dohoda o cene - likvidácia odpadových vôd zo žúmp
  Dohoda o cene - oprava vodovodnej prípojky
  Darovacia zmluva osvetľovacej stanice
  Zmluva o výpožičke-Mgr. Milan Cesnak
  Dohoda o externej praxi
  Dohoda o cene č. 2013/3004183 - likvidácia odpadových vôd
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
  Nájomná zmluva - PROCOMP
  Zmluva č. 1/2011 o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby z intervenčných zásob
  Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky č. 1/2013
  Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
  Vývoz komunálneho odpadu - Dodatok k zmluve - cenník služieb na rok 2012
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
  Zmluva o poskytnutí dotácie MV SR
  Kúpna zmluva nehnuteľností
  Zmluva o dielo
  Zmluva o výpožičke - PZ Podskala Príbelce
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011
  Zmluva o dielo - METAL SERVIS Recycling
  Kúpna zmluva - Renault
  Kúpna zmluva - Peter Pavlovkin
  Kúpna zmluva - Ján Pavlov
  Kúpna zmluva - Ján Parkáni
  Zmluva o združenej dodávke plynu - obecný úrad
  Zmluva o združenej dodávke plynu - základná škola
  Zmluva o združenej dodávke plynu - materská škola
  Zmluva o sociálnej výpožičke - Jaroslav Hriech