Materská škola

Vítame Vás na stránke Materskej školy Príbelce - Usilovné včeličky. Sme štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Príbelce. Materská škola je jednotriedna s celodennou starostlivosťou, ktorú navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov. V účelovo zariadenej budove s veľkým školským dvorom, s trávnatou plochou určenou na rôzne pohybové aktivity a novovybudovaným priestorovým areálom vybaveným preliezkami, húpačkami, pieskoviskom. Toto príjemné prostredie nám slúži na rekreačný pobyt, a preto sa snažíme tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. Blízke lesy, ktoré lemujú celú dedinu, umožňujú našim deťom tráviť čas v lone prírody, čím sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým, čo s prírodou súvisí. Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. Veď lesy, dedina a jej výhody oproti mestu sú zárukou zdravého vývoja. Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas, a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z tohto sa vytvárajú aj priority školy vo výchovno- vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Macková
Učiteľka MŠ: Veronika Hudecová 

Prevádzkoví pracovníci: 
Školníčka: Anna Vozafová
Vedúca školskej jedálne:
 Ing. Zuzana Lupová
Kuchárka: Ľubica Balgová 

Prevádzka MŠ:
Od 7:00 do 16:00 hod. 

Kontakt:
0918 767 227


Upozornenie pre rodičov: 
Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je vždy do 8:00 hod. toho dňa osobne alebo telefonicky na čísle: 0918 767 227 

Čo potrebuje dieťa do MŠ?                                                   
• papučky (nie šľapky) 
• ramienko do skrinky 
• pyžamko 
• zubnú kefku, zubnú pastu, pohárik 
• hrebeň 
• náhradné veci na prezlečenie 
• náhradné potreby na prezlečenie 
• toaletné potreby: toaletný papier, mydlo, hygienické vreckovky, servítky 

Usporiadanie dňa v MŠ:                                                      

7:00 

Príchod detí do MŠ, privítanie hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity.

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

9:00-9:30

Osobná hygiena, desiata

9:30

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti. 

Pobyt detí vonku – vychádzka, školský dvor 

12:00

Osobná hygiena, obed 

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok 

15:00 – 15:30 

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena 
olovrant 

15:30-16:00

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa