Všeobecne záväzné nariadenia obce

  VZN Obce Príbelce č. 1/2018 o zavedení poskytovania elektronických služieb
  VZN Obce Príbelce č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce Príbelce
  VZN Obce Príbelce č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
  VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných prostriedkov z rozpočtu Obce Príbelce
  Príloha č. 1 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - žiadosť
  Príloha č. 2 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - vyúčtovanie
  VZN obce Príbelce o č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce Príbelce Obecné
  VZN obce Príbelce č. 4/2016 o zrušení ZŠ Príbelce a je súčasti ŠKD a o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2016 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Príbelce
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 5/2016 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Príbelce Obecné
  VZN obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Príbelce
  VZN obce Príbelce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Príbelce č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
  VZN obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce
  VZN obce Príbelce č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce
  VZN obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
  VZN Obce Príbelce č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
  VZN Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce
  Príloha č. 1 k VZN Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce
  VZN obce č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
  VZN obce Príbelce o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci
  VZN č. 1/2012 o kontrole v podmienkach obce vykonávanej hlavným kontrolórom
  VZN Obce Príbelce č. 2/2009 o usmernení ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území obce
  VZN Obce Príbelce č. 3/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb