Rozpočet obce

  Rozpočet na roky 2018-2020
  Rozpočet na roky 2018-2020 vnutorne členenie
  Rozpočet na roky 2018-2020 príjmy
  Rozpočet na roky 2018-2020 výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - príjmy
  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
  Výročná správa Obce Príbelce za rok 2016
  Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2016
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019-príjmy
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019-výdavky
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Príbelce na roky 2017-2019
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - výdavky
  Výročná správa Obce Príbelce za rok 2015
  Príloha k Výročnej správe Obce Príbelce za rok 2015 - poznámky
  Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2015
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - príjmy
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2015-výdavky
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Príbelce za rok 2015
  Hodnotiaca a monitorovacia práva o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2015
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
  Programový rozpočet obce Príbelce 2016-2018
  Programový rozpočet 2016-2018-príjmy
  Programový rozpočet 2016-2018-výdavky
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - príjmy
  Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2014
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
  Hodnotiaca a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2014
  Výročná správa Obce Príbelce za rok 2014
  Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
  Súvaha k 31.12.2014
  Poznámky k 31.12.2014
  Programový rozpočet na roky 2015-2017
  Programový rozpočet na roky 2015-2017-príjmy
  Programový rozpočet na roky 2015-2017-výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - výdavky
  Výročná správa obce Príbelce za rok 2013
  Súvaha k 31.12.2013
  Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
  Poznámky k 31.12.2013
  Záverečný účet obce Príbelce za rok 2013
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k záverečnému účtu obce Príbelce za rok 2013
  Hodnotiaca a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2013
  Správa hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013
  Programový rozpočet - príjmy
  Programový rozpočet obce Príbelce na roky 2014 - 2016
  Programový rozpočet - výdavky
  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k rozpočtu
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2013_tabuľka príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 2/2013_tabuľka výdavky
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka vnútorné členenie
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka výdavky
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015
  Rozpočet obce na roky 2013,2014,2015 - vnútorné členenie
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-vnútorné členenie
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-príjmy
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-výdavky podľa programov
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-výdavky
  Výročná správa obce Príbelce za rok 2012
  Záverečný účet obce Príbelce za rok 2012
  Hodnotiaca a monitorovacia správa
  Stanovisko hlavnej kontrolórky
  Plnenie rozpočtu za rok 2012
  Plnenie rozpočtu za rok 2012 - príjmy
  Rozpočtové opatrenie č. I/2012
  Plnenie rozpočtu za rok 2012 - výdavky
  Plnenie výdavkov k 31.07.2012
  Plnenie rozpočtu za rok 2012 - výdavky podľa programov
  Plnenie príjmov k 31. 07. 2012
  Plnenie výdavkov obce k 31. 12. 2011
  Plnenie prijmov obce k 31.12.2011
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky
  Rozpočet obce Príbelce na roky 2012, 2013, 2014 - príjmy
  Záverečný účet obce Príbelce za rok 2011
  Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2011
  Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2011 - príjmy
  Výročná správa obce Príbelce za rok 2011
  Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2011 - výdavky
  Rozpočet obce Príbelce na rok 2011 - príjmy
  Rozpočet obce Príbelce na rok 2011 - výdavky
  Výročná správa obce za rok 2010
  Záverečný účet obce za rok 2010
  Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010
  Čerpanie rozpočtu za rok 2010 - príjmy
  Čerpanie rozpočtu za rok 2010 - výdavky
  Rozpočet obce Príbelce na rok 2010 - príjmy
  Rozpočet obce Príbelce na rok 2010 - výdavky
  Záverečný účet obce Príbelce za rok 2009
  Vyhodnotenie programového rozpočtu obce Príbelce za rok 2009
  Programový rozpočet 2009