Súčasnosť

Obec Príbelce sa skladá z dvoch samostatných katastrálnych území – Horné a Dolné Príbelce. V katastri Dolné Príbelce je k obci pripojená aj usadlosť Škriavnik, ktorá je vzdialená od obce 2 km.
Od okresného mesta Veľký Krtíš je vzdialená 9 km, od sídla samosprávneho kraja Banskej Bystrice 92 km a od hraničného priechodu Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat s Maďarskou republikou 25 km.

Kataster obce Príbelce susedí s katastrami obcí Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Čebovce, Nenince a Obeckov. Leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Najvyššia nadmorská výška juhovýchodného úpätia Krupinskej planiny v chotári Príbeliec dosahuje 587 m, najnižšia 250 m.

Z prírodného a turistického hľadiska zaujímavým miestom je piesková baňa v katastri Horné Príbelce, bohatá na nálezy skamenelých pozostatkov predhistorických morských živočíchov (žraločích zubov, úlomkov schránok lastúrnikov, mäkkýšov) a rastlín.
Najvýznamnejšia prírodná dominanta je Kamenná žena s 5. stupňom ochrany vyhlásenej v roku 1987 na rozlohe 0,11 ha. Predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého bralného útvaru tzv. skalný hríb, ktorý je andezitového pôvodu. Výška útvaru je 410 cm. Prírodný útvar vznikol selektívnym zvetrávaním. Chránený areál Holica so 4. stupňom ochrany je ďalšou prírodnou dominantou. Jeho výmera je 1,01 ha.
V obci je vybudovaný prvý náučný chodník v okrese Veľký Krtíš, ktorý bol otvorený v roku 1995 pod názvom „Náučný chodník Horné Príbelce“, dĺžka celej trasy je 2445 m a je na nej umiestnených   6 informačných stanovíšť s panelmi.

Rozloha obce
katastrálne územie Dolné Príbelce - 1 461,5049 ha
katastrálne územie Horné Príbelce - 1 257,9460 ha
spolu - 2 719,4509 ha


Demografické údaje obce Príbelce

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2023 - 561
- z toho deti do 15 rokov - 73
- občania nad 15 rokov - 488

Priemerný vek - 44,24 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2023
- deti do 15 rokov:
dievčatá - 38
chlapci - 35
spolu - 73

Mládež: (od 15 do 18 rokov) 

dievčatá - 7

chlapci - 4

spolu - 11

- Dospelí:
ženy - 248
muži - 229
spolu - 477

- spolu občania nad 15 rokov: 488

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
- počet narodených detí - 4
- počet zomrelých občanov - 5
- prihlásení občania k trvalému pobytu - 22
- odhlásení občania z trvalého pobytu - 17
Celkový prírastok - 4