FSk Bažalička

Folklórna skupina Bažalička Príbelce - Plachtince vznikla v roku 1995  zlúčením FSk z Príbeliec a Plachtiniec. Vedúcim FSk od jej vzniku je Juraj Matiaš. Hrou na akordeóne Bažaličku sprevádza Mgr. Ján Štriho a na gajdách Bc. Andrej Babiar. FSk sa snaží zachovávať autentický folklór, udržiavať zvykoslovia a tradície obce, uchovávať a zveľadovať kroj. 
FSk Bažalička sa pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych podujatí v rámci regiónu, Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy Bažaličky patrí získanie titulu "Laureát prehliadky" na celoštátnej prehliadke dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií v roku 2000 v Rimavskej Sobote, Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku, na krajskej prehliadke Nositelia tradícií v roku 2005 v Banskej Bystrici a Laureát prehliadky o cenu Mikuláša Senku v auguste 2005 v Dubnici nad Váhom.
 V roku 2004 z príležitosti 10. výročia jej vzniku a 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce vydali svoj prvý CD nosič, na ktorom je nahraných 36 ľudových piesní za hudobného sprievodu ĽH Mladosť z Banskej Bystrice. V roku 2009 účinkovala Bažalička v dokumentárnom filme STV Zima v Honte, kde sa predstavila vianočným a zimným zvykoslovným pásomom.

Folklórna skupina Bažalička stavala máje na Turíce v Príbelciach:

video tu