Riešenie migračných výziev v obci Príbelce

 07.08.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Príbelce

ITMS2014+: NFP302090DAR8

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Príbelce 234, 991 25 Príbelce

Miesto realizácie: Obec Príbelce

Výška nenávratného finančného príspevku: 39 000,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 03/2022 – 04/2023

Kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108

Info plagát 

Zoznam aktualít :

1 2 3