Vybudovanie Zberného dvora v obci Príbelce

 29.05.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Vybudovanie zberného dvora v obci Príbelce

ITMS2014+: 310011BTJ8

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Prijímateľ: Obec Príbelce 234, 991 25 Príbelce

Miesto realizácie: Obec Príbelce

Výška nenávratného finančného príspevku: 260 935,07 EUR

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní zberného dvora, ktorá pozostáva z výstavby uzatvoreného skladu, spevnených plôch a oplotenia areálu. V rámci projektu sa zabezpečí nákup kolesového traktora, traktorového prívesu, čelného nakladača, štiepkovača, prenosnej nápravovej váhy a 2 ks otvorených veľkokapacitných kontajnerov     a 3 ks zatvorených veľkokapacitných kontajnerov.

Začiatok realizácie projektu: 05/2023

Ukončenie realizácie projektu: 12/2023

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete        na www.op-kzp.sk

Riadiaci orgán: www.minzp.sk

Info tabuľa zberný dvor 


Zoznam aktualít :

1 2 3