Rozpočet obce

    Rozpočet na roky 2018-2020
    Rozpočet na roky 2018-2020 vnutorne členenie
    Rozpočet na roky 2018-2020 príjmy
    Rozpočet na roky 2018-2020 výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - príjmy
    Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
    Výročná správa Obce Príbelce za rok 2016
    Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2016
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019-príjmy
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2017-2019-výdavky
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Príbelce na roky 2017-2019
    Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
    Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - výdavky
    Výročná správa Obce Príbelce za rok 2015
    Príloha k Výročnej správe Obce Príbelce za rok 2015 - poznámky
    Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2015
    Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 - príjmy
    Plnenie rozpočtu k 31.12.2015-výdavky
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Príbelce za rok 2015
    Hodnotiaca a monitorovacia práva o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2015
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
    Programový rozpočet obce Príbelce 2016-2018
    Programový rozpočet 2016-2018-príjmy
    Programový rozpočet 2016-2018-výdavky
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - príjmy
    Záverečný účet Obce Príbelce za rok 2014
    Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
    Hodnotiaca a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2014
    Výročná správa Obce Príbelce za rok 2014
    Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
    Súvaha k 31.12.2014
    Poznámky k 31.12.2014
    Programový rozpočet na roky 2015-2017
    Programový rozpočet na roky 2015-2017-príjmy
    Programový rozpočet na roky 2015-2017-výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - výdavky
    Výročná správa obce Príbelce za rok 2013
    Súvaha k 31.12.2013
    Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
    Poznámky k 31.12.2013
    Záverečný účet obce Príbelce za rok 2013
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k záverečnému účtu obce Príbelce za rok 2013
    Hodnotiaca a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Príbelce za rok 2013
    Správa hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013
    Programový rozpočet - príjmy
    Programový rozpočet obce Príbelce na roky 2014 - 2016
    Programový rozpočet - výdavky
    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k rozpočtu
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2013_tabuľka príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 2/2013_tabuľka výdavky
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka vnútorné členenie
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. 1/2013_tabuľka výdavky
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015
    Rozpočet obce na roky 2013,2014,2015 - vnútorné členenie
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-vnútorné členenie
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-príjmy
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-výdavky podľa programov
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2013, 2014, 2015-výdavky
    Výročná správa obce Príbelce za rok 2012
    Záverečný účet obce Príbelce za rok 2012
    Hodnotiaca a monitorovacia správa
    Stanovisko hlavnej kontrolórky
    Plnenie rozpočtu za rok 2012
    Plnenie rozpočtu za rok 2012 - príjmy
    Rozpočtové opatrenie č. I/2012
    Plnenie rozpočtu za rok 2012 - výdavky
    Plnenie výdavkov k 31.07.2012
    Plnenie rozpočtu za rok 2012 - výdavky podľa programov
    Plnenie príjmov k 31. 07. 2012
    Plnenie výdavkov obce k 31. 12. 2011
    Plnenie prijmov obce k 31.12.2011
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2012, 2013, 2014 - výdavky
    Rozpočet obce Príbelce na roky 2012, 2013, 2014 - príjmy
    Záverečný účet obce Príbelce za rok 2011
    Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2011
    Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2011 - príjmy
    Výročná správa obce Príbelce za rok 2011
    Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2011 - výdavky
    Rozpočet obce Príbelce na rok 2011 - príjmy
    Rozpočet obce Príbelce na rok 2011 - výdavky
    Výročná správa obce za rok 2010
    Záverečný účet obce za rok 2010
    Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2010
    Čerpanie rozpočtu za rok 2010 - príjmy
    Čerpanie rozpočtu za rok 2010 - výdavky
    Rozpočet obce Príbelce na rok 2010 - príjmy
    Rozpočet obce Príbelce na rok 2010 - výdavky
    Záverečný účet obce Príbelce za rok 2009
    Vyhodnotenie programového rozpočtu obce Príbelce za rok 2009
    Programový rozpočet 2009