Cirkev

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA 
PRÍBELCE 

„Láska Kristova spája nás!“ (2.Kor 5,14 ) 


Náš cirkevný zbor má dve filiálky, Kosihovce a Bátorovú a 5 diaspór (Šuľka, Nenince, Čebovce, Škriavnik a Seľany). Prvá písomná zmienka o evanjelickom a.v. zbore pochádza z roku 1613, to znamená, že tento rok slávime 400. výročie jeho založenia. Od roku 1676 má zbor nepretržite svojich kňazov. 
Súčasná zborová farárka Mgr. Zuzana Alcnauerová je 33. v poradí. Z mnohých farárov, ktorí pôsobili v zbore, spomenieme Daniela Petiana, ktorý sa venoval histórii, dejinám cirkvi, Uhorska a bol aj literárne veľmi činný. Pôsobil tu aj farár Karol Štúr, ktorý bol bratrancom národného buditeľa a kodifikovateľa spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra. K 31.12.2013 počítal zbor 549 duší. Podľa sčítania ľudu z roku 2012 sa k nášmu zboru hlási 579 duší. Tendencia je klesajúca. 
Služieb Božích sa zúčastňuje v priemere 110 ľudí. Pravidelne sa v zbore stretáva detská besiedka, mládež, spevokol, prebiehajú aj biblické hodiny a konfirmačná výučba. Náboženskú výchovu navštevujú všetky pokrstené deti, čo nie je všade samozrejmosťou. 
Kontakt: 047/48 95 218, 0908 526 021 


KOSTOL 
Kostol, ktorý pochádza z roku 1440 je ranogotický. Postavili ho pravdepodobne husiti, ktorí sa zdržiavali na Čahovskej pustatine, asi 3 km na juh od obce, kde mali vojenský tábor. Toto miesto sa kedysi nazývalo Pustovníkov háj. Na veži sú podnes šikmé medzery, ktoré slúžili na streľbu na nepriateľa. Aj preto je kostol obohnaný obranným múrom. V nádvorí kostola sa nachádzajú hroby zosnulých, tu pôsobiacich, farárov. 
V roku 2008 bola po veternej smršti vymenená strešná krytina na veži kostola, v roku 2010 krytina na lodi kostola a vstupných „kaplnkách“. 
V interiéri kostola sa nachádza barokový oltár, kazateľňa, krstiteľnica z polovice 18.storočia. Nad oltárnym obrazom znázorňujúcim Svätú Trojicu sa nachádzajú výmenné obrazy, ktoré sa v priebehu cirkevného roka tematicky menia. K oltáru patrili aj sochy 4 evanjelistov, bohužiaľ tieto boli v roku 2002 odcudzené. Organ pochádza z roku 1899, v roku 2012 prešiel generálnou rekonštrukciou. Iste v histórii už hralo na ňom mnoho kantorov a my sme radi, že nám slúžia títo kantori – Mgr. Jana Tomaškinová (t.č. MD), Zuzana Balgová, Mgr. Ján Štriho, Silvia Pástorová. Ako výpomocných kantorov vedieme Mgr. Hana Vozárová a MVDr. Pavel Bajo. Sú hudobne vzdelaní, odborne spôsobilí a umelecky naozaj obohacujú priebeh služieb Božích. 
Na Služby Božie nás zvolávajú tri zvony na veži, ktoré sú stále ručne ťahané, čo patrí medzi nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. 
Ručné ťahanie zvonov chceme zachovať ako alternatívu pri plánovanej elektrifikácii zvonov. 

MODLITEBŇA 
Bola postavená v roku 1968 v dolnej časti obce, vedľa farského úradu. Kapacita je vyše 200 miest na sedenie. Nachádzajú sa tu aj akési „prísedky“, ktoré slúžia v prípade väčšej účasti. 
Motívom na oltári je Kristus Pán klopajúci na dvere. 


STACIONÁR 
Vedľa farského úradu sa nachádzajú priestory bývalého učiteľsko-kantorkého bytu. 
Pôsobil tu učiteľ Ján Rotarides v rokoch 1842-1848. Spolu s priateľom Jankom Kráľom povzbudzovali ľudí, aby sa postavili proti pánom za čias Uhorska. V tomto dome však boli chytení a odvlečení do zajatia. 
Po zrekonštruovaní týchto priestorov slúži budova ako zborová sieň pre vnútromisijné aktivity – detská besiedka, konfirmácia, stretnutia mládeže, spevokolu, biblických hodín, zasadnutia presbyterstva. 
Taktiež ju využívame pre zborovú diakoniu, kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí nechcú svoj čas tráviť iba v samote všedného dňa, a vypĺňame ho spoločnými posedeniami pri slove Božom, diskusiách, prednáškach, rôznych ručných prácach (pletenie košíkov, servítková technika a pod.). Raz za mesiac tu ordinuje lekár, taktiež je možnosť využiť masérske služby jednej našej sestry, ktorá po narodení oslepla. 

Oproti budove stacionára stojí budova starej školy, ktorá pre nedostatok financií chátra. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí zrealizovať projekt na jeho opravu a následne využite napríklad pre prácu s mladými ľuďmi. 
Malý kostolík vo filiálke Bátorová 
pochádza z roku 1901. Je kompletne zrekonštruovaný a veriaci sa v ňom radi schádzajú. Bátorová počíta 25 duší ale často sa stáva, že na SB je účasť aj 30, čiže 110 percentná. 
Kostol prešiel v roku 2006 rekonštrukciou interiéru, v roku 2008 boli vymenené drevené okná, bol zvonku odvodnený, vydláždený chodník a natretá fasáda. 
Vďaka Bohu! 

Vo filiálke Kosihovce 
sa schádzame v kostole z roku 1870, ktorý sa týči nad obcou. V zimných mesiacoch sa stretávame v opravenej miestnosti bývalej školy. Počítame tu 60 duší a priemerná účasť na SB je 20 duší. 
Kostol prešiel v roku 2011 rekonštrukciou interiéru, ktorý bol značne popraskaný. 
Tento rok 2013 plánujeme výmenu vchodových dverí a postavenia striešky nad vchodom do kostola. 

Cirkevno-zborový život 
Z najnovších udalostí zboru spomenieme slávnosť inštalácie zborovej farárky Zuzany Alcnauerovej, ktorá sa konala 17.9.2011. Inštaloval brat senior Jaroslav Ďuriš, kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik. Ako hostia boli o.i. pozvaní bratia farári Milan Kapitáň, Libor Bednár a Ján Sabanoš. Počas slávnosti vystúpil zborový spevokol a Posaunenchor z Mníška nad Hnilcom. 
Prvú októbrovú nedeľu roku 2012, kedy si každoročne CZ pripomína pamiatku posvätenia chrámu, sa konala posviacka zreštaurovaného organu, ktorú vykonal novozvolený brat senior novohradského seniorátu Ivan Mucha. 
Aj keď sa snažíme pôsobiť na všetkých poliach cirkevno-zborového života, nie vždy je to jednoduché a plné ovocia. Aj touto cestou preto apelujeme na rodiny, rodičov, starých rodičov, aby si spomenuli na to, ako radi chodievali do spoločenstva kresťanskej mládeže a tento vzťah k cirkvi vytvárali aj u mladej generácie a nenechali sa odradiť hundraním a protestovaním. Rodič predsa nesmie vychovávať dieťa s opičou láskou a všetko svojmu dieťaťu dovoliť, nič mu neprikázať, lebo späť sa mu nedostane láska žiadna. Modlime sa s deťmi, spievajme si s nimi, vytvárajme zdravé vzťahy plné pochopenia.


Biblický les – cesta za Kristom
V rámci osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o CZ ECAV Príbelce sa 27.07.2013 zišli všetky generácie na „Ceste za Kristom“. Toto podujatie organizované CZ ECAV Príbelce v úzkej spolupráci s OU Príbelce, Poľovníckym združením Podskala, DHZ Príbelce, MŠ Príbelce za podpory mnohých sponzorov (Agrodružstvo Príbelce, Obec Príbelce, Ján Jurkovič, Elpo nábytok, Tatrabanka LC, Elektro Zolo, Orange, Kvetinárstvo Klementis, pekáreň Tiwa, a.i.) a ešte viacerých ochotných sŕdc a rúk, bolo zamerané na interaktívne spoznávanie Biblických príbehov a právd.
V dobe internetu mali najmenší v hojnom doprovode rodičov i starých rodičov, možnosť „siahnuť si“ na pravdy biblických príbehov SZ a NZ. Na deviatich stanovištiach mohli nielen spoznať, ale byť doslova priamymi účastníkmi základných príbehov Biblie. Na jednokilometrovej trase mohli zažiť niekoľko tisícročí dejín spásy. Začalo sa príslovečne od Adama – teda Stvorením, a symbolickým cieľom tohto krátkeho putovania bol cieľ púte života – Nebeský domov. Tam sa každý účastník rovnako ako každý, kto počuje volanie Spasiteľa môže dostať jedine s Kristom.
Po sýtení Ducha neprišli skrátka ani naše telá. Poľovnícky guláš, cukrovinky, cukrová vata, a dodržiavanie pitného režimu osviežili nielen najmenších. Šikovné ruky sa potom mohli prejaviť pri súťažiach a hrách, ale aj v rôznych tvorivých dielňach (maľba na sklo, výroba ozdobných štipčekov, pletenie košíkov, navliekanie korálikov, servítková technika). Tombola a obrovská hasičská pena boli príjemným doplnením i vyvrcholením radosti všetkých.
Po krátkom výdychu sme putovali vyše 570 rokov späť, no iba 400 m od areálu chaty Jazaro, k základom pôvodného Kostolíka. Bol postavený pravdepodobne Husitmi ešte pred dnešným evanjelickým kostolom, ktorý od roku 1440 stojí v Horných Príbelciach. Kusy základových kameňov s dobovou omietkou, ktoré sa dajú s ľahkosťou nájsť, na nás dýchali skutočnou históriou. S vďakou v srdci za zachovanú vieru aj po stáročiach, sme zaspievali nábožnú pieseň Slovensko moje, evanjelickú hymnu Hrad prepevný a toto spomienkové stretnutie sme zakončili modlitbou.
Veríme, že „Cesta za Kristom“ pre všetkých účastníkov týmto podujatím neskončila, ale bude pokračovať po celý život, aby sme sa raz mohli všetci stretnúť v naozajstnom Nebeskom domove.
SOLI DEO GLORIA!!!

Mgr. Zuzana Alcnauerová, zborová farárka CZ Príbelce

Poznámka: Fotografie z Biblického lesa nájdete vo Fotogalérii.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=MnvqadZBfEw