Ostatné dokumenty

  Program rozvoja Obce Príbelce-titulná strana
  Program rozvoja Obce Príbelce-celý dokument
  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na I.polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II.polrok 2016
  Organizačný poriadok obecného úradu
  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
  Smernica o výkone finančnej kontroly 2016
  Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Príbelciach a členov orgánov zriadených OcZ pre volebné obdobie 2014-2018
  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
  Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2014
  Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
  Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
  Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska
  Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska
  Štatút obce Príbelce
  Smernica o používaní služobných mobilných telefónov
  Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce
  Prevádzkový poriadok posilňovne v Príbelciach
  Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Posilňovne Príbelce
  Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Posilňovne Príbelce