Ostatné dokumenty

    Program rozvoja Obce Príbelce-titulná strana
    Program rozvoja Obce Príbelce-celý dokument
    Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017
    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na I.polrok 2017
    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II.polrok 2016
    Organizačný poriadok obecného úradu
    Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
    Smernica o výkone finančnej kontroly 2016
    Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Príbelciach a členov orgánov zriadených OcZ pre volebné obdobie 2014-2018
    Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
    Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
    Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
    Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
    Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014
    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2014
    Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013
    Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
    Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
    Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska
    Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska
    Štatút obce Príbelce
    Smernica o používaní služobných mobilných telefónov
    Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce
    Prevádzkový poriadok posilňovne v Príbelciach
    Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Posilňovne Príbelce
    Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Posilňovne Príbelce