LETOKRUHY Príbelce

Občianske združenie: LETOKRUHY Príbelce
LETOKRUHY Príbelce o. z.
Príbelce 244, 991 25

IČO: 42301092

Dátum vzniku: 04.05.2012

Ciele združenia a jeho činnosť

 • Cieľom združenia je integrácia občanov obce na princípe ich záujmov a potrieb, bez obmedzení súvisiacich so sociálnym postavením, t. z. dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania, nezamestnaní, sociálne znevýhodnení, deti a mládež.
 • Činnosť združenia vedúca k naplneniu cieľa:
 • presadzovanie záujmov seniorov, zdravotne postihnutých, nezamestnaných sociálne znevýhodnených obyvateľov, detí a mládeže,
 • vytvárať priestor na medzigeneračnú komunikáciu tak, aby komunita obce mala ucelený pohľad na spôsob dosiahnutia vzájomnej dôvery a pochopenia,
 •  organizovať kultúrno-spoločenskú činnosť s akcentom na zachovanie miestnej kultúry, zvykov a tradícií,
 • poskytovať primárne t. z. základné sociálne a právne poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti, pracovného práva a sociálnych nárokov,
 • organizovať a koordinovať charitatívnu pomoc pri riešení životných potrieb sociálne slabších obyvateľov obce, ale aj mimo nej,
 • publikačná, vydavateľská a osvetová činnosť zameraná na informácie o živote v obci tak, aby sa vytváral skutočnú a ucelený obraz odrážajúci aktuálne dianie, ale aj prehľad histórie t. z. previazanie minulosti s prítomnosťou, 
 • organizovať miestnu turistiku, poznávacie a relaxačné zájazdy,
 • úzko spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy, cirkevným zborom ECAV a ostatnými spoločenskými organizáciami pôsobiacich v obci,
 • vypracovať projekty súvisiace s riešením problémových otázok uvedených skupín obyvateľov obce, ktoré smerujú k skvalitneniu týchto obyvateľov,
 • uzatvárať zmluvy o spolupráci s inými združeniami pri zachovaní základného cieľa združenia,
 • zabezpečovať vzdelávanie cieľových skupín obyvateľov obce so zameraním na aktuálne zmeny v legislatíve súvisiacich s naplnením základného cieľa združenia,
 •  aktívna účasť pri obnovení činnosti "Denného stacionára" tak, aby seniori, zdravotne postihnutí a imobilní obyvatelia obce mali možnosť dostupných zdravotných a sociálnych služieb,
 • neformálne stretnutie členov združenia s ostatnými obyvateľmi obce so zameraním na tematiku ľudských práv a slobôd, miestnu demokraciu, účasť občanov na správe vecí verejných, cirkevných a ich postavenia v spoločnosti,
 • vytváranie chránených dielní ako možnosť pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých občanov obce.

Kontakty: Bc. Mária Macková, Príbelce č. 244, 991 25

Telefón: 0910 222 813, 047 / 48 95 401

Mail: mackovam@gmail.com